Логарифмічна залежність біологічних параметрів. Коефіцієнт регресії

Підходячи з обережністю до отриманих даними, очевидно, слід говорити не про загальному законі природи, а лише про конкретно встановленої закономірною зв’язку біологічних параметрів ссавців з масою тіла.

Цю закономірність в остаточному вигляді можна уявити наступним чином: біологічні параметри ссавців перебувають у лінійній логарифмічної залежності від маси їх тіла.

Отже, в результаті проведеного пошуку закономірностей порівняльної чутливості ссавців до отрут і видових відмінностей біологічних констант представляється можливим зробити висновок, що видові відмінності ссавців до дії токсичних речовин залежать від маси тіла, причому чутливість тварин до більшості отрут закономірно підвищується від дрібних до великих тварин.

Цілий ряд біологічних констант точно так само змінювався у ссавців в залежності від зростання маси тіла. Очевидно, в основі видових відмінностей чутливості тварин до отрут лежить комплекс таких факторів, як, наприклад, зменшення відносної маси внутрішніх органів, аналогічне зміна вмісту біохімічних компонентів крові і тканин. Однак однією з основних причин видових відмінностей чутливості до отрути є закономірне зниження активності ферментів біотрансформації печінки у ссавців в залежності від зростання маси тіла.

Лінійна залежність біологічних констант і токсикологічних параметрів речовин від маси тіла тварин по своїй суті є не що інше, як прояв біологічних закономірностей розвитку життя, обумовлене дією сил гравітації Землі.

Маса тіла, найбільш адекватна силам гравітації, — найважливіший параметр організму, тому він не випадково опинився узагальненим показником його біологічних властивостей. Встановлена біологічна закономірність математично виражається рівняннями типу: Igx = Iga + blgW, а в загальному вигляді являє собою параболічну залежність: х = а х wb.

регресія

Коефіцієнт регресії

Ще на перших етапах послідовного вивчення закономірностей зв’язку біологічних констант з масою тіла ссавців стало очевидно, що кожний параметр характеризується конкретним, тільки йому властивим коефіцієнтом регресії. Точна характеристика порівняльної чутливість ссавців до дії якого-небудь одного речовини також може бути дана лише на основі окремо розрахованого рівняння саме для цієї хімічної сполуки.

Аналіз отриманих даних показав, що параметри токсичності більшості з 260 речовин перебувають у тісного кореляційного зв’язку з масою тіла тварин (величини коефіцієнтів кореляції дорівнюють 0,6—0,9). Слабка і недостовірна зв’язок (r < 0,4) з масою тіла характерна тільки для 22,6 % речовин, до дії яких видові відмінності тварин встановлені для умов перорального надходження в організм.

Для кожної речовини визначена своя характерна величина коефіцієнта регресії. Використовували лише речовини, що мають достовірні коефіцієнти кореляції. Виявлено близьку збіг коефіцієнтів регресії, які характеризують видові відмінності тварин до дії речовин при підшкірному та пероральному шляхах їх надходження в організм. Для цих речовин коефіцієнти регресії виражаються величинами менше 0, тобто чутливість тварин до таких токсичним речовинам лінійно підвищується залежно від збільшення маси тіла.

Майже 20 % речовин властиві величини коефіцієнтів регресії, близькі до 1, що свідчить про практично однаковому рівні среднелетальных доз для всіх видів лабораторних тварин. Приблизно такої ж кількості хімічних сполук показники токсичності не зменшуються, а збільшуються залежно від зростання маси тіла лабораторних тварин.